HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
be254 dakika bekle git - Yasar
Sen Ýstinye'de bekle ben burdayým
Ýçimde gibi havlayan yanlýzlýðým
Çünkü ben burdayým karanlýktayým
Belki gelemem beþ dakika bekle git
Çünkü elimi kestim beni tutuyor
Þarabým bütün ekþi suyum soðuk
Yanýmda olmadýn mý seni daha bir seviyorum
Belki gelemem dakika bekle git
Yüzümü ýslatmadan aðlayabilir misin?
Yarý geceden sonra telefon ettin mi hiç?
Karanlýk adamlar hüviyetini sordu
Ben senin olmadýðýný arýyorum
Belki gelemem beþ dakika bekle git
Bana ne varsa seni korkutuyor
Sana ait ne varsa hiçbiri benim deðil
Belki ölmek hakkýmý kullanýyorum
Belki gelemem beþ dakika bekle 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.