HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

   

Play Video Music Play
Lyric: »
acid queen - Lords Of Acid
Lilith, come forth to me as I blazon these words... Shem Ham Forash
Come forth, I summon thee- come forth and make the perish,
oh Lilith - They will die crying for their god!
Shem... Ham... Forash
I blazoned these words of Lilith
the midnight skies opened in front of my eyes
from the aperture in the skies a blaze of evil light was seen -
it was the black light from Lilith made the angels perish in pain
In the land with the blackened windsthe spirits of the feeble ones will die
abandoned by their weak beliefs,they will die crying for their god
they will die crying their godin the land with the blackened winds - they will die
When the angels died blood-red tears fell from the skies
screams of fear echoed in the night - when the angels died
In the land with the blackened
the spirits of the feeble ones will die abandonedby their weak beliefs - they will die
From the aperture in the skies a blaze of evil light was seen -
as I blazoned these words, these of Lilith
Shem... Ham... Forash


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.