HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

vakit yok gemi kalk253yor - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Vakit Yok, Gemi Kalkýyor lyrics

Vakit Yok, Gemi Kalkýyor lyrics

Geç kalacaksýn hiç yok zaman
Düþünme sakýn olma piþman
Yalnýz kalamaz hiçbir yaratýk
Vakit yok gemi kalkýyor artýk

Bu gemide ah bende olsaydým
Açýk denizlere yol alsaydým
Výz gelirdi herþey inan bana
Yerter ki ben sana varsaydým

Sormuyor musun kendi kendine
Dünyada herþey dengi dengine
Aldýrma saat iþliyor týktýk
Vakit yok gemi kalkýyor artýk

Hayat zalim yollarda pürüz
Bir damla güneþ sonra hep güz
Mutlu olmak en büyük varlýk
Vakit yok gemi kalkýyor artýk


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.