HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bo254 sokak - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Boþ Sokak lyrics

Boþ Sokak lyrics

Hiç niyetim yoktu
Ben maziye
Dönüp seni anýp, düþünmeye
Eski bir þarkýnýn o an birden
Geldiðini duydum penceremden

Koþtum birden çoþtum baktým hemen
Seni aradým hep penceremden
Gözlerimde yaþlar birden çoþtu

Fakat ne yazýk ki sokak boþtu

Gözlerim dolaþtý bir bir bu yollarda
Aradým seni her köþe baþýnda
Kalbim aðlarken ah ne yazýk ki
Belki de sen, sen baþka, kollarda

Kapandý pencerem, þarkým sustu
Artýk o kalbimde çalýyordu
O eski hislerim tekrar çoþtu

Fakat ne yazýk ki sokak boþtu


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.