HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

seni ezbere ald253m - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Seni Ezbere Aldým lyrics

Seni Ezbere Aldým lyrics

Yüreðinin sesinden aþkýnýn sesinden
Sýcacýk nefesinle bana bir þarký söyle
Yüreðin nerelerde sesin nerelerde
Aþkýmýz dillerde bitemez bitti derler olsun
Aþkýn bitse de umudu sürer
Seni ezbere aldým silemezler
Anýyor musun bak bir zamanlar
Seni sevmiþtim biliyorsun
Arýyor musun ah o zamanlar
Beni sevmiþtin biliyorsun
Aþkýn bitse de umudu sürer
Seni ezbere aldým silemezler
Yüreðimden geçersin geceleri çoðu zaman
Hayaller konuþmaz bana bir þarký söyle
Yüreðin buralarda sesin nerelerde
Aþkýmýz dillerde bitemez bitti derler olsun
Aþkýn bitse de umudu sürer
Seni ezbere aldým silemezler
Yüreðime yarsýn ölümüne varsýn
Su kader utansýn bittiyseÖlümüne varsýn iþte bu farkýn
Ve bu son þarkým ikimize
Ve bu þarký senin ve bu þarký benim
Ve bu þarký ikimizin olsun
Yazmam bir daha
Aþýkým ben sana
Aþk ladesti
Aklýmda


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.