HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

ku254lar - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Kuþlar lyrics

Kuþlar lyrics

Sensiz olmadý ellerime kelepçe
Vurdun kalmadý ayrýlýða gerekçe
Nasýl ki evlerin odalarý varsa
Nasýl ki kuþlarýn yuvalarý varsa
Gönlün mabedimdir
Ömrüm al senindir
Gördüm gözümü ilk açýþýmla
Döndüm dolaþtým ellerine
Baþým nasýl hasret dizlerine
Aþkým sen sakýn kuþlara uyma
Sensiz olmadý en sonunda nihayet
Bitti kalmadý þarkýlarda keramet
Sensiz olmadý en sonunda nihayet
Bitti kalmadý þarkýlarda nihavent
Nasýl ki.
Gönlün mabedimdir.
Döndüm dolaþtým ellerine
Kuþlar her baharda gelirler
Ama sonbaharda göçerler
Aþkým sen sakýn kuþlara uyma
Kuþlar sen kuþlarý boþver
Evler yerlerinde deðiller
Aþkým sen sakýn kuþlara uyma
AH Sen kurlarý sevdin
AH Sen de gidermiydin
AH Sen hala kuþlara hayran
AH Aþkým gemilerdi
AH Sana demirlendi
Gemilere adres oldu liman
Sen hala kuþlara hayran


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.