HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

222ark253lar g252zelse hala - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Þarkýlar Güzelse Hala lyrics

Þarkýlar Güzelse Hala lyrics

Kýyamet kopsa unutamazsýn
Unutamazsýn artýk
Bir kere sevmiþsin ne denir sana
Ne denir sana artýk
Hangi pencereye baksan onu görürsün
Onu görürsün artýk
Hangi limana demir alsa gemiler
Ona uðramadan edemez
Þarkýlar güzelse hala
Hala sarýysa mimozalar
Onu unutamadýðýn içindir
Unutamazsýn diyorum sana
Unutamazsýn artýk
Boþuna bunca beklemeler
Boþuna bunca kahýr
Bu köy meyhanelerinde
Çürümek her akþam
Bu her kadehte erimek
Aðýr aðýr
Þarkýlar güzelse halaHala sarýysa mimozalar
Onu unutamadýðýn içindir


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.