HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

7 compartments - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
7 Compartments lyrics

7 Compartments lyrics

7 C o m p a r t m e n t s

I design that heart of yours
I redesign that heart of yours
7 compartments plus one
You might need it
7 compartments plus two
You prefer that
7 compartments plus three
If you laugh you are free
Can you picture me
Picture me
Picture me

You are the ghost in my minds heart
Nobody else could tear apart
7 compartments plus one
I do need it
7 compartments plus two
Can you believe it
7 compartments plus three
If you laugh
I feel free
Can you picture me
Picture me
Picture me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.