HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

man in the corner shop - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
Man In The Corner Shop lyrics

Man In The Corner Shop lyrics

Puts up the closed sign does the man in the corner shop
Serves his last then he says goodbye to him
He knows it is a hard life
But its nice to be your own boss really
Walks off home does the last customer
He is jealous of the man in the corner shop
He is sick of working at the factory
Says it must be nice to be your own boss (really)

Sells cigars to the boss from the factory
He is jealous is the man in the corner shop
He is sick of struggling so hard
Says it might be nice to own a factory

Go to church do the people from the area
All shapes and classes sit and pray together
For here they are all one
For God created all men equal


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.