HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

girl on the phone - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
Girl On The Phone lyrics

Girl On The Phone lyrics

Girl on the phone keeps a-ringing back
Her voice is smooth but the tone is bland
She's telling me this and she's telling me that
She talks about me and I must agree
With what she says about me
About how nice I can be
But it makes no difference to my mind

Girl on the phone keeps a-ringing back
She knows all my details - she's got my facts
She tells me my height and she knows my weight
She knows my age and says she's knows fate

And I must say - it's logical
What foresight she must have
I've got to meet her whenever I get time

Says she knows everything about me
Every word I've ever said
Every book I've ever read
She told me that we met along time ago
I can't think when but she should know

Girl on the phone keeps a-ringing back
Knows where I get my shirts and where I get my pants
Where I get my trousers where I get socks
My leg measurements and the size of my cock

And I must say it's un-nerving
To think that she knows me
Knows me so well - better than anyone
Better than myself

Says she knows everything about me
Every record I've listened to
Every window that I've looked through
She told me that we met along time ago
I can't think when but she should know

Girl on the phone keeps a-ringing back
She's telling me this and she's telling me that


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.