HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

kuff dam - Happy Mondays

Play Video Music Play
Lyric: »
Kuff Dam lyrics

Kuff Dam lyrics

If you've got to be told by someone then

its got to be me

And thats not made from cheese and he doesnt

get you free
So now your wising up to know you need a job

Dont bite, dont bite, dont bite out in here

Its been nice wasting time its not worth your while

Blow on go on blow on go up and spill it all out

And if we have to be shown by someone then it wont be you

You see that Jesus is a cunt

And I help you with everything that you do or you done

It wont be long, it wont be long to get rid of your furry

tongue

Its going in out, its going in out

Blow on go on blow on go on and stroke a left side

Go on blow on go on blow on and stroke a right side

Your biting into the root your smoking pot to the wall

Blow on go on blow on go on and take it full blown

Kuff dam, down down dam kuff

Kuff dam, dam kuff


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.