HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

guitar trouble - Young Rumblers

Play Video Music Play
Lyric: »
Guitar Trouble lyrics

Guitar Trouble lyrics

Pick up guitar trouble, guitar trouble comin round the bend
Pick up guitar trouble, guitar trouble comin round the bend
Long as he keeps pickin, guitar trouble gonna corner the end

Pick up guitar trouble, guitar trouble comin down the line
Pick up guitar trouble, guitar trouble comin down the line
Long as he keeps pickin, all these people gonna feel fine

Well here comes guitar trouble, totin down wire and wood
When he bugs after him again, ya know, you dont mean no good
Pick up guitar trouble, guitar trouble comin round the bend
Long as he keeps pickin, guitar trouble gonna corner the end

Sharon calls me Wally, Pritchard calls him Shane
Hes a womans pet, and the mans your vet
And the young girls called his name
Pick up guitar trouble, guitar trouble comin down the line
Long as he keeps pickin, all these women gonna feel fine
Guitar trouble...trouble...trouble...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.