HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

final eyes 620 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Final Eyes (6:20) lyrics

Final Eyes (6:20) lyrics

Person to person woman to man
Sing me a story to reach me
Teach me to teach me to understand
All these emotions I miss you
So you leave her
Can't believe her
Can't escapse
Final eyes
Final eyes

Person to person woman to man
Send me this song that will teach me
Like a river without a stream
Night time without dreaming
Send me this song that will reach me

So you leave me
Can't deceive me
See through me
Final eyes
Final eyes

And I know you think there's nothing
There's nothing more to say
And I know that I've got something
I've got something to say

If ever I needed someone
You were there when I needed you

If ever I needed someone
You were there when I needed you

If ever I needed someone
You were there when I needed you

Person to person woman to man
Send me this song that will teach me
Like a river without a stream
Night time without dreaming
Send me this song that will reach me

So you leave me
Can't deceive me
See through me
Final eyes

And I know you think there's nothing
There's nothing more to say
Don't hide behind the headlines oh yea
I've got something to say

If ever I needed someone
You were there when I needed you
If ever I needed someone
You were there when I needed you

Whenever I needed
Whenever I needed
Whenever I needed

Someone

If ever I needed
Whenever I needed someone
You were there when I needed you

You saved me from falling
Saved me from falling
I'm so in love with you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.