HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

themes - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Themes lyrics

Themes lyrics

i Sound
(Anderson / Howe / Wakeman / Bruford)
Instrumental

ii Second Attention
(Anderson / Howe / Wakeman / Bruford)
Be gone you ever piercing
Power Play machine
Cutting our musical solidarity
For those who would break the windows
Of our true reflections
And perceptions of the world
'For I am out of thee with a vengeance'

Do not play me
You will never hear this
You will never hear this
Only feel it

For too long I have danced
To your destiny
No longer fill my head
With empty dreams

Of reality and gold
Your reality
For I am away this side away to the second attention

I can never ever play it or sing it
For it can never be shouted down
Or played every stronger
As I feel this never ending
Pattern of nature

I don't believe in Devils
I don't believe in Demons
I only believe in you

iii Soul Warrior
(Anderson / Howe / Wakeman / Bruford)
Instrumental


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.