HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

sevda y252kleri - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Sevda Yükleri lyrics

Sevda Yükleri lyrics

Günün birinde olacak gönül birinde duracak
Günün birinde ben günün birinde sen
Günün birinde herkes sevdalar kuracak
Ne kadar yaþanýr dersende
Sevmeden yaþanýr dersende
Gemiler bile gidemez olurlar
Sevdasýz yola çýkmýþlarsa
Günün birinde ben sen
Günün birinde biz siz
Günün birinde hepimiz
Sevda yükleriyiz
Günün birinde olacak gönül birinde duracak
Günün birinde ben günün birinde sen
Günün birinde herkes sevdalar kuracak
Ne kadar yaþarýz sevdasýz
Rotasýz yaþarýz sevdasýz
Baþýboþ ama ümitli
Bir gemi sevda sözleri
Günün birinde ben sen
Günün birinde biz siz
Günün birinde hepimiz
Sevda yükleriyiz
Gemiler bizi doðruyu söylerler
Gelirler bize gemilere yüklerler


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.