HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

be254 dakika bekle git - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Beþ Dakika Bekle Git lyrics

Beþ Dakika Bekle Git lyrics

Sen Ýstinye'de bekle ben burdayým
Ýçimde köpek gibi havlayan yanlýzlýðým
Çünkü ben burdayým karanlýktayým
Belki gelemem beþ dakika bekle git
Çünkü elimi kestim beni kan tutuyor
Þarabým bütün ekþi suyum soðuk
Yanýmda olmadýn mý seni daha bir seviyorum
Belki gelemem beþ dakika bekle git
Yüzümü ýslatmadan aðlayabilir misin?
Yarý geceden sonra telefon ettin mi hiç?
Karanlýk adamlar hüviyetini sordu mu?
Ben senin olmadýðýný arýyorum
Belki gelemem beþ dakika bekle git
Bana ait ne varsa seni korkutuyor
Sana ait ne varsa hiçbiri benim deðil
Belki ölmek hakkýmý kullanýyorum
Belki gelemem beþ dakika bekle git


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.