HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

ac253tm253yor sevdan - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Acýtmýyor Sevdan lyrics

Acýtmýyor Sevdan lyrics

Ellerimin altýndan kayýp giden zaman
Gözlerimi diktim yoluna geliyor musun?
Eridim yandým mumlar gibi geçiyor zaman
Gözlerimi diktim yollarýna dönüyor musun?
Dönüyor aman baþým duman
Batýyor ama acýtmýyor senin sevdan
Gittiðinde yazdý sonbahar geçti
Ve bütün mevsimler
Bittiðimi yazdý okumadýn mý
Beni manþetlerden
Gittiðinde yazdý kaç bahar geçti
Þunun þurasýnda
Þimdi aþkýmýz bir annenin
Çocuða duasýnda


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.