HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

yaz bitti - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Yaz Bitti lyrics

Yaz Bitti lyrics

Yaz bitti aþýklar þehre döndüler
Yarýda kaldý sabah biten geceler
Daha vardý yaþanacak tatlý günler
Yaþanamadý erkenden bittiler
Yazacaðým caným dendi dolu gözler
Alýndý birer birer adresler
Ya kalem bitti ne naz
Bu yalan gibi biraz
Ya istilada kalpler sessiz
Yazýlmadý postacýlar iþsiz
Mevsim biterken böyle aþklar da biter
Baþka biriyle baþka, baþka þehirler
Yaz yaklaþýnca düþer akýllar baþa
Sonra postacýlar iþe yaðmurlar bitince


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.