HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

onun vedas253 - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
O'nun Vedasý lyrics

O'nun Vedasý lyrics

Çok mu kolay bu son demesi
Vermiyorum ki son nefesi
Ellerin eskisi gibi beyaz mý
Bana bunlarý o ellerle mý yazdýn
Ah yeniden baþlamalý dersen
Zamaný var bekle beni dersen
Beklemek eskisi gibi kolay mý
Zaman geçmiyor zaman yalan mý
Yine karþýlaþýrýz dünya küçük
Aþkýn büyük
Mevsimler dönünce yaza
Kuþlar döner piþman
Simdi sen mi ben mi
Kim suçlu kimse yar
Voltalar atýyorlar
Ýçimde piþmanlýklar
Simdi sen mi ben mi
Kýydýlar ikimize
Çok mu kolay bu son demesi
Vermiyorum ki son nefesi
Sen ne yazarsan yaz ey sevgili
Mektupla biten ömrümce sürmeli
Yok sensiz olmaz


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.