HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

kumral253m - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Kumralým lyrics

Kumralým lyrics

Hüzünler baþýma vurdu yine
Sevginin çýkmaz yollarýnda senin dolaylarýnda
Sana dair hasretim yüzyýllardan kalma
Aklýmý kaçýrýyorum bu cinnet akþamlarýnda
Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen
Söyle kumralým için sýzlamaz mý
Bilmem hatýrlar mýsýn gözlerim ne renkti
Söyle kumralým benim adým neydi
Sahip olduðum her þeydin
Her þeyimi alýp gittin
Bu kaçýncý hasretim aylardan hangi aydýr
Söyle kumralým ben adýmý unuttum
Bilmem hatýrlar mýsýn gözlerim ne renkti
Söyle kumralým benim adým neydi
Ne zaman güneþ doðar aylardan hangi aydýr
Söyle kumralým ben adýmý unuttum
Bilmem hatýrlar mýsýn gözlerim ne renkti
Söyle kumralým benim adým neydi
Kumralým
Hüzünler baþýma vurdu yine
Sevginin çýkmaz yollarýnda senin dolaylarýndaSana dair hasretim yüzyýllardan kalma
Aklýmý kaçýrýyorum bu cinnet akþamlarýnda
Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen
Söyle kumralým için sýzlamaz mý
Bilmem hatýrlar mýsýn gözlerim ne renkti
Söyle kumralým benim adim neydi
Sahip olduðum her þeydin
Her þeyimi alýp gittin
Bu kaçýncý hasretim aylardan hangi aydýr
Söyle kumralým ben adýmý unuttum
Bilmem hatýrlar mýsýn gözlerim ne renkti
Söyle kumralým benim adým neydi
Ne zaman güneþ doðar aylardan hangi aydýr
Söyle kumralým ben adýmý unuttum
Bilmem hatýrlar mýsýn gözlerim ne renkti
Söyle kumralým benim adým neydi


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.