HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

divane - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Divane lyrics

Divane lyrics

Hele bir anla aþký zamanla
Kýþlar bahara döner gibidir
Var mi dünyada askýndan baþka
Yandý derken söner gibidir
Her derdime yar ortaðým olda
Gökten melekler iner gibidir o zaman
Kar mý dünyada bin yýl yaþansa
Yokluðunda cehennem gibidir
Sana yine muhtacým
Gel benim baþtacým yar
Bana yine sen lazýmsýn
Gel benim sultaným yar
Ay aman yar sana
Söylemeliyim içimde tutamam yar
Tutamam yar unutamam yar
Ölüm var dünyada
Yeri göðü deldin yar
Bana geri geldin mi yar
Bana divane diyorlar
Yok artýk uslandým yar
Hele bir anla aþký zamanla
Kýþlar bahara döner gibidirVar mý dünyada aþkýndan baþka
Aþk sevdiðim þehirler gibidir
Her derdime yar ortaðým olda
Gökten melekler iner gibidir o zaman
Al aþkýný yar ah ver aþkýný yar
Aþk kýþýn doðan güneþler gibidir


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.