HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bir tanem - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Bir Tanem lyrics

Bir Tanem lyrics

Bir tanem seni görmeye görmeye görmeyi özledim
Çið tanem seni boþyere üzmüþüm sonradan anladým
Bir tanem seni özleye özleye kalbimi avuttum
Çið tanem seni söyleye söyleye kendimi unuttum
Bir tanem beni sor beni bul
Bir tanem gönül sana köle kul
Seni yar diye koynuma aldýðýmdan beri
Korkardým gideceðinden
Þimdi yar nerede hani yar nerede diye
Düþer oldum pencerelerden
Þarkýlar nerede hani çok severek hani
Söylerdik incelerinden
Bu sebepten sen gece gel ya da bu gece gel
Ya bu gece gel ya da gelir ecel
Bir tanem gece lambalar yandýmý aþk saklanmýyor
Çið tanem bir zamanlar ah çaðlayan gönül þimdi damlamýyor
Bir tanem beni sevmeye sevilmeye sen alýþtýrdýn
Çið tanem þimdi yerlere göklere sýðmýyor aþkým


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.