HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

eyvahlar olsun - Yalin

Play Video Music Play
Lyric: »
Eyvahlar Olsun lyrics

Eyvahlar Olsun lyrics

Aþk rahatsýzlanmakmýþ
Yer iz yurt unutmakmýþ
Hiç farkýnda bile olmadan
Hep ona uyanmakmýþ
Bir dertli yolcu bu gönül
Hangi durakta sabahlarmýþ
Onun ruhu bile duymadan
Sessiz aðlarmýþ

Bana eyvahlar eyvahlar olsun
Bugüne olanlar olmuþ
Yarýn güzel olsun

O þimdi belki huzura uyur
Þarkýmýzý baþkasýna söyler
Hiç içi bile yanmadan
Ona caným der

Hala çocukmuþ bu gönül
Hemen incinir hemen kýrýlýr
Yenilirse iyileþmez kolay
Burada yaþam mý kalýr


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.