HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

aijeke - Wyrd

Play Video Music Play
Lyric: »
Aijeke lyrics

Aijeke lyrics

Aijeke Davge, Aijeke Vetshera
Enter the Tjorvigard, Holy circle of bones
Aijeke Davge, Aijeke Vetshera
Pierce the reindeer's heart, spill the offerings life blood

Maijde Aijekik letti, maid verro?
Aijeke Davge, Aijeke Vetshera
Blood stains the wooden image as I call forth the gods
Aijeke Davge, Aijeke Vetshera
Aijeke, Seide, will you accept this sacrifise?

Maijde sjealkak tun stuorra Seide?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.