HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

real - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Real lyrics

Real lyrics

In the desert, in a distance
Is a woman who prays
She is finished with the image
She has changed her face
Bows her head down to the ground
She is waiting, weary
bows her head down to the ground
And then she disappears

This is not about the word
There are many words
This is just about- real
When there are many things to one

I don't think I've ever learned this
Nobody ever taught me- real
When there is nothing but: now

In the desert, in a distance,
Is a man who prays
He is finished with the image
He has changed his face
Bows his head down to the ground
He is waiting unconcerned
Lifts his head up to the sky
And so he will remain

This is not about men
There are many men
This is just about- real
When there are many things to one

I don't think I've ever learned this
Nobody ever taught me- real
When there is nothing but: now
This is not about the word
There are many words
This is just about- real
When there are many things to one
I don't think I've ever learned this
Nobody ever taught me- real
When there is nothing but: now (the future is now)
When there is nothing but: now (the future is now)
When there is nothing but: now.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.