HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

devils dance - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Devils Dance lyrics

Devils Dance lyrics

the girl would lay awake all night
until she finds that she just might
flip the coin so to decide
which way she was to turn
dead and gone and free from sin
free from sin and dead and gone
or up and go and here to stay
with nowhere to remain

i come a long way come a long way
come a long way just to say
that this heart of mine is torn
and it is bleeding
i come a long way come a long way
come a long way just to say
that this heart of mine is torn
but it's still beating

-boom boom-

ain't it a shame how everytime
the world comes rushing in on you
comes squeezing through your open mind
starts pushing you around
'round and'round the giant wheel
keeps turning in your memory
just when you were about to know
the words that could explain

i come a long way come a long way
come a long way just to say
that i miss you i miss you
i wanna kiss you
i come a long way come a long way
come a long way just to say
hey hey beep beep hough!
i'm moving in

boom boom chica boom boom chica boom boom
there's a devil singing in the yard of my heart
sounds like treason
boom boom chica boom boom chica boom boom
there's adevil dancing in the yard of my heart
and i forget the reasons


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.