HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

better than before - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Better Than Before lyrics

Better Than Before lyrics

everytime you tell me
you tell me everything
i know i never lie but to myself
i never lie, but
every time you wake up
you make up mind
and when i close my eyes
i can forget you easier
easier is better than before

every time you love me
you try to love me really, i know
i'm not afraid of you
i am afraid of me
and every time you ask me
you ask me to be true
and when i give you what you want
no, we donÃ£Ë change in any way
any way is better than before

every time you leave me
you promise that you'll find me
a reason why, i know by now
a reason is impotant, ey?
and when i smile you're happy
you hope that i was joking
maybe i should keep away from you
keep closer to myself
my self must be better than before

everytime you tell me
you tell me everything
i know i never lie but to myself
i never lie, but
every time you wake up
you make up mind
and when i close my eyes
i can forget you easier
easier is better than before


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.