HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

fiesta - Raffaella Carra

Play Video Music Play
Lyric: »
Fiesta lyrics

Fiesta lyrics

Desde esta noche cambiarà mi vida
(desde esta noche, desde esta noche)
no quiero ser la...abandonada,
(no quiero serlo, no quiero serlo)
cuando lÃgrimas he derramado
cuantos besos he desperdiciado
el decÃa que era culpa mÃa
que aÃoraba ya su libertad

yo le dije si no estÃs tÃ
que voy a hacer si no estÃs tÃ
y es sabido que peligroso decir siempre la verdad
ÂÂsi!!, un dÃa te has sentido enamorada
ÂÂno!!, no digas que le quieres , cÃllalo

yo le dije si no està tÃ
que voy a hacer si no estÃs tÃ
he sabido que es peligroso decir siempre la verdad
por eso aquà tengo yo esta fiesta pero sin tÃ

fiesta que es fantÃstica fantÃstica esta fiesta
que es fantÃstica fantÃstica esta fiesta,
esta fiesta con amigos o sin tÃ

[puente]

en esta noche me siento contenta
(en esta noche, en esta noche)
ha aparecido lo que yo esperaba
(ha aparecido, ha aparecido)
no se parecÃa nada a Ãl
me ha mirado con los ojos tiernos
y me dicho que era culpa suya
al diablo con la libertad

y me ha dicho:
si no estÃs tu que voy a hacer si no estÃs tu
y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad
ÂÂsi!!, un dÃa te has sentido enamorada
ÂÂno!!, no digas que le quieres, cÃllalo

el me ha dicho:
si no està tÃ
que voy a hacer si no estÃs tu
y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad
mirà porque hago yo esta fiesta y bailo por Ãl

fiesta que es fantÃstica fantÃstica esta fiesta
que es fantÃstica fantÃstica esta fiesta,
esta fiesta con amigos o sin tÃ

ÂÂsi!!, un dÃa te has sentido enamorada
ÂÂno!!, no digas que le quieres cÃllalo
Ãl me ha dicho si no estÃs tu
que voy a hacer si no estÃs tÃ
y es sabido que es peligroso decir siempre la verdad
mira porque hago yo esta fiesta y bailo con Ãl

fiesta que es fantÃstica fantÃstica esta fiesta
que es fantÃstica fantÃstica esta fiesta
esta fiesta en la que descubrà su amor
fiesta que es fantÃstica fantÃstica esta fiesta
que es fantÃstica fantÃstica esta fiesta
esta fiesta en la que descubrà su amor

ÂOlÃ!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.