HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dub fi mumia - Radici Nel Cemento

Play Video Music Play
Lyric: »
Dub Fi Mumia lyrics

Dub Fi Mumia lyrics

"What does Jamal say about the murder officer Faulkner?"
I'm absolutely innocent of the charge that they charge me
I'm absolutely not guilty!
I think all true freedom
Inprison or out of prison, exists
in the mind and only in the mind
I've only been member of the Black Panther Party
for a few year, for two or three years,
This was argued to the jury as a base,
and a giustification, for them,
to execute me!
I'm fightin' every day, fightin' every day
Not just for my freedom
Not just for my liberation,
but for all of our liberation;
I fight for revolution,
cause i think revolution is the only solution!
I'm not superman, i'm a man,
like any other man i bleed,
i weep, i cry


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.