HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

beloved wife - Natalie Merchant

Play Video Music Play
Lyric: »
Beloved Wife lyrics

Beloved Wife lyrics

You were the love
for certain of my life
you were simply my beloved wife
I don't know for certain
how I'll live my life
now alone without my beloved wife
my beloved wife

I can't believe
I've lost the very best of me

you were the love
for certain of my life
you were simply my beloved wife
I don't know for certain
how I'll live my life
now alone without my beloved wife
my beloved wife

I can't believe
I've lost the very best of me

you were the love
for certain of my life
for 50 years simply my beloved wife
with another love I'll never lye again
it's you I can't deny
it's you I can't defy
a depth so deep
into my grief
without my beloved soul
I renounce my life
as my right
now alone without my beloved wife
my beloved wife

my beloved wife
my love is gone she suffered long
in hours of pain
my love is gone
now my suffering begins
my love is gone
would it be wrong if I should
surrender all the joy in my life
go with her tonight

my love is gone she suffered long
in hours of pain
my love is gone
would it be wrong if I should
just turn my face away from the light
go with her tonight


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.