HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

sweet somewhere bound - Jack Greene

Play Video Music Play
Lyric: »
Sweet Somewhere Bound lyrics

Sweet Somewhere Bound lyrics

Well Ive been thinking, yes Ive been thinking
About some women that I know
Some believe me and some deceive me
And some I wish Id never seen at all

Where will you go now? Where will you go now?
Where will you wander, where will you roam?
Where will you go when the sun goes sinkin,
And the morning brings a new day to be born?

I cant tell you, no I cant tell you
Which train Im riding, which plane Im on
But I can tell you, yes I can tell you
Im standing right where I belong

When I die Lord, when I die Lord
Lay me somewhere soft and deep
Tell my babies not to cry no
For I aint gone, Im just fast asleep

I know a man Lord, I know a man Lord,
He had no baby, to call his own
He had nothing, but he had everything
He had the world to call his home


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.