HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i dont care about my baby - Jack Greene

Play Video Music Play
Lyric: »
I Don't Care About My Baby lyrics

I Don't Care About My Baby lyrics

I dont care about my baby, she dont care about me
No, I dont care about my baby, and she dont care about me

Walking down the avenue, seems Im always running into you
You got nothing for me, you got no words to say
But I guess you never did anyway
And I dont care about my baby

There was a time when you cared for me,
Honey, there was a time you prepared for me
But those days are gone, yes theyre down the drain
You got to find someone else to call your name
Cause
I dont care about my baby

There was a time when you loved me so,
Honey there was a time you wouldnt let me go
Those days are gone and Im well aware
Those days are gone but I just dont care
And I dont care about my baby

Someday soon, and it wont be long
Somebodys gonna hurt you, somebodys gonna do you wrong
And youll be crying, dont you come my way
Ill just look at you and laugh and then Ill say:
I dont care about you baby...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.