HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài See You Soon | ColdPlay tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

See You Soon | ColdPlay

So you lost your trust
And you never should have
No,you never should have
But don't break your back
If you ever hear this
But don't answer that
In a bullet proof vest
With the windows all closed
I'll be doing my best
I'll see you soon
In a telescope lens
And when all you want is friends
I'll see you soon

So they came for you
They came snapping at your heels
They come snapping at your heels
But don't break your back
If you ever hear this
But don't answer that

In a bullet proof vest
With the windows all closed
I'll be doing my best
I'll see you soon

In a telescope lens
And when all you want is friends
I'll see you soon
And oh,

And oh, you lost your trust
And oh, you lost your trust
No, don't lose your trust
No, you lost your trust

Lời Việt

See You Soon | ColdPlay

Vậy là bạn đánh mất niềm tin của mình
Và bạn không bao giờ nên như thế
Không, bạn không nên thế
Nhưng đừng cũng đừng quá sức
Nếu như bạn có bao giờ nghe thấy điều này
Nhưng đừng trả lời điều đó
Trong một bộ áo chống đạn
Với những khung cửa sổ đóng chặt
Tôi sẽ làm hết sức mình
Tôi sẽ sớm gặp bạn
Trong cặp kính viễn vọng
Và khi tất cả những gì bạn muốn là những người bạn
Tôi sẽ sớm gặp bạn thôi

Vậy là họ đến vì bạn
Họ đã đến liếm gót chân bạn
Họ đến liếm gót chân bạn
Nhưng đừng cố sức quá
Nếu bạn có bao giờ nghe thấy điều này
Nhưng đừng trả lời thế đó

Trong một bộ áo chống đạn
Với những khung cửa sổ đóng chặt
Tôi sẽ làm hết sức mình
Tôi sẽ sớm gặp bạn

Trong cặp kính viễn vọng
Và khi tất cả những gì bạn muốn là những người bạn
Tôi sẽ sớm gặp bạn thôi
Và ồ,

Và ồ, bạn đã đánh mất niềm tin
Và ồ, bạn đã đánh mất niềm tin
Không, đừng mất tin tưởng chứ
Không, bạn đã đánh mất niềm tin của mình rồi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.