HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Hero | Nickelback tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Hero | Nickelback

I'm so high. I can hear heaven.
I'm so high. I can hear heaven.
Oh but heaven, no heaven don’t hear me.

And they say that a hero could save us.
I’m not gonna stand here and wait.
I'll hold on to the wings of the eagles.
Watch as we all fly away.

Someone told me that love would all save us.
But how can that be, look what love gave us.
A world full of killing,(and)n' blood-spilling
that world never came.

And they say that a hero could save us.
I’m not gonna stand here and wait.
I'll hold on to the wings of the eagles.
Watch as we all fly away. hi-igh-igh!

Now that the world isn't ending,
it's love that I’m sending to you.
It isn’t the love of a hero,
and that’s why I fear it won’t do.

And they say that a hero could save us.
I’m not gonna stand here and wait.
I'll hold on to the wings of the eagles.
Watch as we all fly away.

And they're watching us
(Watching Us)
They're watching us
(Watching Us)
as we all fly away.

And they're watching us
(Watching us)
They're watching us
(Watching us)
As we all fly away,
(Yeah)
Yeah.

And they're watching us
(Watching us)
They're watching us
(Watching us)
As we all fly away

(Yeah, yeah. Whoa-oh.)

Lời Việt

Hero | Nickelback

Tôi đang bay cao. Tôi có thể nghe thiên đàng.
Tôi đang bay cao. Tôi có thể nghe thiên đàng.
Oh, nhưng thiên đàng, thiên đàngkhông nghe thấy tôi.

Và họ nói rằng một anh hùng có thể cứu chúng tôi.
Tôi Không còn đứng đứng đây và chờ đợi.
Tôi sẽ giữ lấy đôi cánh của đại bàng.
Nhìn Xem như tất cả chúng ta bay xa.

Có người nói với tôi rằng tình yêu sẽ cứu tất cả chúng tôi.
Nhưng làm thế nào có thể được, hãy nhìn những gì tình yêu đã cho chúng tôi.
Một thế giới đầy chết chóc,và máu chảy
rằng thế giới không bao giờ đến.

Và họ nói rằng một anh hùng có thể cứu chúng tôi.
Tôi Không còn đứng đứng đây và chờ đợi.
Tôi sẽ giữ lấy đôi cánh của đại bàng.
Xem như tất cả chúng ta bay xa. Ca-ao!

Rằng lúc này thế giới không phải là kết thúc,
Đó là tình yêu mà tôi gửi cho bạn.
Nó không phải là tình yêu của một anh hùng,
Và đó là lý do tại sao tôi sợ nó sẽ không làm được.

Và họ nói rằng một anh hùng có thể cứu chúng tôi.
Tôi Không còn đứng đứng đây và chờ đợi.
Tôi sẽ giữ lấy đôi cánh của đại bàng.
Xem như tất cả chúng ta bay xa.

Và họ đang xem chúng tôi
(Xem chúng tô)
Họ đang xem chúng tôi
(Xem chúng tôi)
Như tất cả chúng ta bay xa.

Và họ đang xem chúng tôi
(Xem chúng tô)
Họ đang xem chúng tôi
(Xem chúng tô)
Như tất cả chúng ta bay xa,
(Yeah)
Yeah.

Và họ đang xem chúng tôi
(Xem chúng tô)
Họ đang xem chúng tôi
(Xem chúng tô)
Như tất cả chúng ta bay xa

(Yeah, yeah Whoa. Oh.)

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.